Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Schadelijke stoffen - prioritaire stoffen lijst

KRW prioritaire stoffen

In de Kaderrichtlijn water (KRW) is een lijst met prioritaire stoffen opgenomen. Deze lijst wordt ingedeeld in de volgende 3 categorieën: prioritaire stoffen, prioritaire stoffen onder evaluatie en prioritaire gevaarlijke stoffen.

Bij prioritaire stoffen is de doelstelling om kwaliteitsnormen te formuleren en te zorgen voor een stapsgewijze vermindering. Bij prioritaire stoffen onder evaluatie is het de bedoeling om deze binnen 12 maanden te rangschikken in prioritaire stoffen of prioritaire gevaarlijke stoffen, dit wordt gedaan door de Europese commisie. Bij prioritaire gevaarlijke stoffen wordt er verwacht dat binnen 20 jaar nullozingen zijn, dit door middel van stopzetting of geleidelijke beëindiging.

De prioritaire stoffen lijst wordt 1 keer in de 4 jaar nagekeken en getoetst om te kijken of er nog nieuwe stoffen aan toegevoegd kunnen worden. Tijdens de milieuraad van 7 juni 2001 in Brussel is onderstaande lijst naar voren gekomen. Deze lijst is samengesteld door het Europees Parlement en de Raad.

Prioritaire stoffen:

 • Alachloor
 • Benzeen
 • Chloorfenvinfos
 • Dichloormethaan
 • 1,2-Dichloorethaan
 • Nikkel
 • Trichloormethaan (chloroform)
 • Fluorantheen
 • Gebromeerde diphenylethers

Prioritaire stoffen onder evaluatie:

 • Atrazine
 • Antraceen
 • Chlorpyrifos
 • Bis(2-ethylhexyl)fthalaat (DEHP)
 • Lood
 • Endosulfan
 • Naftaleen
 • Octylphenolen
 • Pentachloorfenol
 • Trichloorbenzenen
 • Trifluralin
 • Simazine
 • Isoproturon
 • Diuron

Prioritaire gevaarlijke stoffen:

 • Cadmium
 • C10-C13 chlooralkanen
 • Hexachloorbenzeen
 • Hexachloorbutadieen
 • Hexachloorcyclohexaan (lindaan)
 • Kwik
 • Nonylfenolen
 • PAK (minus antraceen, fluorantheen en naftaleen)
 • Pentabromidephenylether (PBDE)
 • Pentachloorbenzeen
 • Tributyltinverbindingen

Voor meer informatie over de wetgeving klik hier

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved