Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Luchtvervuiling

Benzo(k)fluorantheen(C20H12)

Hieronder zijn de karakteristieke eigenschappen van benzo (k) fluorantheen beschreven.

FYSISCHE TOESTAND:
Gele kristallen.

CHEMISCHE GEVAREN:
Bij verhitting, worden giftige dampen gevormd.

BLOOTSTELLINGSGRENZEN:
Drempelwaarde niet vastgelegd.

EMISSIE NAAR LUCHT*:
Bij een grensmassastroom van 0.5 g/uur is de emissie-eis voor de stof vastgesteld op 0.10 mg/m3

WIJZE VAN OPNAME:
De stof kan in het lichaam worden opgenomen door inademing van de aerosol en doorheen de huid.

INADEMINGSRISICO:
Verdamping bij 20°C is verwaarloosbaar; een voor de gezondheid schadelijke concentratie van in de lucht zwevende deeltjes kan echter snel bereikt worden.

EFFECTEN BIJ LANGDURIGE OF HERHAALDE BLOOTSTELLING:
Deze stof is mogelijk kankerverwekkend bij de mens.

N.B.
Benzo(k)fluorantheen is aanwezig als een component van de polycyclische aromatische koolwaterstoffen in het milieu, meestal tengevolge van onvolledige verbranding of thermische ontleding van organisch materiaal, vooral van fossiele brandstoffen en tabak. ACGIH beveelt aan dat een omgeving die benzo(k)fluorantheen bevat dient onderzocht in termen van de TLV-TWA, vastgesteld op 0.2 mg/m3, voor vluchtige koolteer pek, als fractie oplosbaar in benzeen. Er zijn niet voldoende gegevens bekend over de uitwerking van deze stof op de gezondheid van de mens, daarom is uiterste voorzichtigheid geboden.

* = Vastgesteld volgens de NeR (Nederlandse emissie Richtlijn)

Click hier: voor hulp bij het omrekenen van eenheden

Voor meer informatie zie website:
http://www.cdc.gov/niosh/ipcs/icstart.html
www.infomil.nl

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved