Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Irrigatiewater - zoutgehalte

Zoutgehalte van irrigatiewater

Een van de belangrijkste problemen bij gebruik van water voor irrigatie is het zoutgehalte. Een te hoog zoutgehalte in irrigatiewater heeft een negatieve invloed op het gewas, het land en het grondwater.

De geschiktheid van irrigatiewater met hoge zoutgehalten voor toepassing is afhankelijk van de volgende factoren:

- Zout tolerantie van het gewas

- Eigenschappen van de geïrrigeerde bodem

- Klimaatomstandigheden. De kwaliteit van het irrigatiewater is essentieel in droge gebieden met een hoge evaporatiegraad. Deze gebieden kunnen hoge zoutgehalten in de bodem tot gevolg hebben door accumulatie.

- Bodem en water management

Over het algemeen moet water dat voor irrigatiedoeleinden wordt gebruik een lage tot gemiddelde zoutconcentratie bevatten. Dat wil zeggen dat de electrische geleidbaarheid (EC) tussen 0,6 en 1,7 dS/m ligt (zie tabel).

Kustgebieden krijgen speciale aandacht omdat infiltratie van zeewater daar het zoutgehalte kan verhogen van water dat wordt opgepompt en gebruikt voor irrigatie. In Spanje bijvvorbeeld heeft overexploitatie van het grondwater ervoor gezorgd dat zout zeewater in de grondwater reservoirs van de kustgebieden terecht kwam.

Risico

TDS (ppm of mg/L)

dS/m

Geen <500 <0,75
Klein 500-1000 0,75-1,5
Gemiddeld 1000-2000 1,5-3,00
Groot >2000 >3,0

Water met gemiddelde zoutgehalten kan worden toegepast als uitspoeling optreedt.

Water met hoge zoutgehalten (EC >1,5) en hoge natrium concentraties (NAR <6) mag niet worden gebruikt voor irrigatie. Toch wordt in plaatsen waar droogte optreedt nog wel zout water gebruikt als toevoeging bij andere bronnen. Het is daarbij essentieel dat er goed management is en dat rekening wordt gehouden met de zout tolerantie van planten.

Wanneer water met een hoog zoutgehalte wordt gebruikt (onder extreem droge omstandigheden moet de bodem goed doorlaatbaar zijn). De drainage moet in orde zijn, extra water moet worden toegevoegd om uitspoeling te bevorderen en een zout-tolerant gewas moet worden aangeplant.

Meet eenhden van zoutgehalte

De zoutconcentratie wordt uitgedrukt als totaal opgeloste stoffen (TDS) in milligram per liter water (mg/L) of gram zout per kubieke meter water (g/m3). Dit is beiden ppm.

De zoutconcentratie kan ook worden gemeten als electrische geleidbaarheid van water (EC).

De electrische geleidbaarheid wordt meestal uitgedrukt in millihos per centimeter (mmhos/cm), deci Siemens per meter (dS/m), of micro Siemens per centimeter (1dS/m = 1000μS/cm).

De relatie tussen zoutconcentratie (C) en electrische geleidbaarheid (EC) bedraagt ongeveer C = 640 * EC.

Een andere manier om de zoutconcentratie te bepalen is door de electrische geleidbaarheid te meten van water dat wordt onttrokken uit een verzadigde bodem (ECe).

De relatie tussen de electrische geleidbaarheid van irrigatiewater (ECi) en het zoutgehalte van de bodem is ECe = 1,5 ECi, wanneer ongeveer 15% van het gebruikte water uit de wortelzone is onttrokken.

Zout tolerantie van verschillende gewassen

De opbrengst van verschillende gewassen in relatie tot het zoutgehalte van irrigatiewater wordt bepaald door het gewastype, de bodem en het milieu.

Wanneer de zoutgehalten te hoog zijn wordt de gewasgroei vermindert en is de opbrengst lager. Gewassen hebben een bepaalde tolerantie voor zoutconcentraties zonder dat een meetbare vermindering van de opbrengst optreedt (zout drempel). Wanneer het zoutgehalte in irrigatiewater de zout drempel overschrijdt, vermindert de gewasopbrengst lineair met de toename van het zoutgehalte.

Naam Gemiddelde zout drempel wortelzone (ECse) ECi drempel voor gewas

zand leem klei

Veld gewas

- Katoen

- Tarwe

- Zonnebloem

- Rijst

- Maïs

- Suikerbiet

7,7 (+)

6

5,5

3

1,7

1,7 (-)

12,1

9,4

7,5

4,8

3,2

4,3

6,9

5,3

4,3

2,7

1,8

2,5

4,0

3,1

2,5

1,6

1,1

1,4

Fruit

- Olijf

- Perzik

- Grapefruit

- Sinaasappel

- Druif

- Appel4 (+)

3,2

1,8

1,7

1,5

1 (-)

5,1

4,7

3,0

2,9

3,3

2,0

2,9

2,7

1,7

1,7

1,9

1,2

1,7

1,6

1,0

1,0

1,1

0,7

Groente

- Courgette

- Broccoli

- Erwt

- Tomaat

- Aardappel

- Ui

4,7 (+)

2,8

2,5

2,3

1,7

1,2 (-)

7,3

4,9

3,2

3,5

3,2

2,3

4,2

2,8

1,8

2,0

1,8

1,3

2,4

1,6

1,1

1,2

1,1

0,8

Management van irrigatie met zout of natrium-rijk water

De volgende overweging moet worden gemaakt:

- Voldoende drainage en eventuele aanpassing van het drainage systeem. Deze maatregel voorkomt vrij transport van water in de wortelzone van planten. Voldoende uitspoeling moet mogelijk zijn. Deze is afhankelijk van tolerantie grenzen van bepaalde gewassen voor zout. Accumulatie van zout moet worden voorkomen

- Hogere water gehalten in de bodem. Bij hoge zoutconcentraties zal de plant de hoeveelheid water die normaal gesproken beschikbaar is niet opnemen

- Management van NAR en zout management. Men kan bijvvorbeeld oplosbaar calcium toevoegen (bijv. calcium sulfaat = gypsum) om de NAR te verminderen tot een veilige waarde. Zout en natrium concentraties moeten gemonitord worden. Een meting per 1 of 2 jaar is voldoende.

Aanverwante pagina’s

Irrigatie waterkwaliteit

Laboratorium analyse van irrigatiewater

Bicarbonaat concentratie van irrigatiewater

Nutriënten in irrigatiewater

NAR van irrigatiewater

Toxische ionen in irrigatiewater

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2017 Lenntech B.V. All rights reserved