Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Water verontreiniging FAQ Veelgestelde Vragen

De vraagbaak voor onderwerpen op het gebied van water

English Francais Deutsch Espanol

Waterverontreiniging

Wat is waterverontreiniging?

Watervervuiling is iedere chemische, fysische of biologische verandering in de kwaliteit van water dat een schadelijk effect heeft op ieder organisme dat dat water drinkt. Wanneer mensen verontreinigd water drinken, heeft dat vaak ernstige gevolgen voor de gezondheid. Waterverontreiniging kan er ook voor zorgen dat het water niet alleen niet meer geschikt is om als drinkwater gebruikt te worden, maar ook niet geschikt is voor andere doeleinden.

Wat zijn de belangrijkste verontreinigingen?

Er zijn een aantal klassen te onderscheiden. Ten eerste zijn er ziekteverwekkende stoffen. Dit zijn bacteriën en virussen, eencelligen en parasitaire wormen die in het riool en onbehandeld afval voorkomen.

Meer informatie over de gezondheidseffecten van micro-organismen

Een tweede categorie waterverontreinigingen zijn de zogenaamde zuurstofverbruikende verontreinigingen; verontreinigingen die worden verteerd door zuurstofvragende bacteriën. Wanneer grote aantallen van deze bacteriën deze verontreinigingen omzetten, kan de zuurstof in het water opgebruikt worden. Dit zorgt ervoor dat andere organismen in het water, zoals vissen, door het zuurstoftekort sterven.

Tot de derde categorie behoren in water oplosbare anorganische vervuilingen, zoals zuren, zouten en giftige metalen. Grote hoeveelheden van deze stoffen zorgen er voor dat water niet meer geschikt is om te drinken en dat het waterleven sterft. Daarnaast zijn er ook voedingsstoffen die het water vervuilen. Het gaat hier om in wateroplosbare nitraten en fosfaten, die er de oorzaak van zijn dat algen en andere waterplanten enorm gaan groeien, waardoor de zuurstof in het water verbruikt wordt. Dit zorgt voor vissterfte. Water kan ook vervuild worden door een aantal organische stoffen, zoals olie, plastic en pesticiden, die schadelijk zijn voor mensen en alle planten en dieren in het water. Een gevaarlijke categorie vervuiling is afgezet sediment, omdat het de absorptie van licht in het water tegenhoudt en de slibdeeltjes kunnen gevaarlijke stoffen als pesticiden in het water verspreiden. Tenslotte kunnen in water oplosbare radioactieve stoffen kanker, geboorteafwijkingen en genetische schade veroorzaken en zijn daarom zeer gevaarlijke waterverontreinigingen.

Hoe ontstaat waterverontreiniging?

Waterverontreiniging wordt doorgaans veroorzaakt door menselijke activiteiten. Verschillende menselijke bronnen voegen vervuilingen toe aan het water. Er zijn twee soorten bronnen, punt- en nietpuntsbronnen. Puntbronnen lozen verontreinigingen op specifieke locaties via pijpleidingen of riolen in het oppervlaktewater. Nietpuntsbronnen zijn bronnen waarbij niet één bepaald lozingspunt aangegeven kan worden. Voorbeelden van puntsbronnen zijn: fabrieken, afvalwaterzuiveringsinstallaties, mijnen, olieputten, olietankers en de landbouw. Voorbeelden van nietpuntsbronnen zijn: zure neerslag vanuit de lucht, verkeer, verontreinigingen die verspreid worden door rivieren en verontreinigingen die het water via het grondwater bereiken. Het is lastig om nietpuntsbronnen te bestrijden omdat er vaak geen veroorzaker aangewezen kan worden. Hoe kan men waterverontreiniging opsporen? Waterverontreiniging wordt opgespoord in laboratoria, waar watermonsters op verschillende verontreinigingen geanalyseerd worden. Levende organismen zoals vissen kunnen ook gebruikt worden voor het opsporen van waterverontreinigingen. Veranderingen in hun gedrag of groei laten zien of het water waarin zij leven verontreinigd is. Specifieke eigenschappen van deze organismen geven informatie over de soort verontreiniging. Laboratoria gebruiken ook computermodellen om te kunnen bepalen wat voor gevaren er in bepaalde wateren aanwezig kunnen zijn. De data die zij over het water hebben worden ingevoerd in de computer en deze kan dan bepalen of er sprake is van verontreiniging.

Wat is thermische vervuiling, wat is de oorzaak en wat zijn de gevaren?

Bij de meeste fabrieksprocessen ontstaat een hoop hitte die men kwijt moet. De goedkoopste manier om van deze hitte af te komen is door oppervlaktewater naar de fabriek te leiden, het bloot te stellen aan de hitte en dit verwarmde water terugleiden naar het oppervlaktewater. De hitte die zich dan in het water bevindt, heeft negatieve effecten op al het leven in het oppervlaktewater. Deze verontreiniging wordt thermische verontreiniging genoemd. Het opgewarmde water verlaagt de oplosbaarheid van zuurstof in het water en het zorgt er ook voor dat organismen sneller gaan ademhalen. Veel organismen sterven dan door een zuurstoftekort of zijn vatbaarder voor ziekten.

Wat is eutrofiëring, wat is de oorzaak van eutrofiëring en wat zijn de gevaren ?

Eutrofiëring is de natuurlijke verrijking van waterlopen en rivieren met voedingsstoffen. Deze verrijking wordt doorgaans versterkt door menselijke activiteiten, zoals de landbouw (vermesting). Na een tijd worden meren voedselrijker als gevolg van een toename in voedingsstoffen. Eutrofiëring wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename in nitraten en fosfaten, en dit heeft een negatief effect op het waterleven. Door de verrijking van het water met voedingsstoffen groeien waterplanten zoals algen enorm. Het gevolg hiervan is dat er minder licht minder diep in het water door kan dringen en sommige anaërobische (nietzuurstofverbruikende) bacteriën meer actief worden. Hierdoor kunnen sommige vissen en andere organismen niet meer blijven leven.

Wat is zure regen en hoe ontstaat het?

Regenwater heeft doorgaans een pH van 5 of 6. Dit betekent dat regen van nature een neutrale, licht zure vloeistof is. Gedurende de neerslag lossen gassen als koolstofdioxide en zuurstof op. Tegenwoordig stoot de industrie grote hoeveelheden verzurende gassen, zoals zwaveloxiden en koolstofmonoxide uit. Deze gassen lossen ook op in de regen. Dit zorgt ervoor dat de zuurgraad, de pH van regen, veranderd en daalt tot onder een pH van 4. Wanneer een stof een pH onder 6,5 heeft, wordt deze zuur genoemd. Hoe lager de pH, hoe zuurder de stof is. Dat is waarom regen met een lage pH, als gevolg van opgeloste industriële emissies, zure regen wordt genoemd.

Waarom ruikt water soms naar rotte eieren?

Wanneer water verrijkt wordt met voedingsstoffen, worden anaërobische bacteriën, die geen zuurstof nodig hebben om te functioneren, erg actief. Deze bacteriën produceren bij hun activiteiten bepaalde gassen. Eén van deze gassen is waterstofsulfide. Deze stof ruikt naar rotte eieren. Wanneer water naar rotte eieren ruikt, kan men concluderen dat er waterstof aanwezig is.

Wat veroorzaakt de witte aanslag in de douche en op de badkamermuren?

Water bevat bepaalde bestanddelen. Enkele van deze bestanddelen zijn calcium en carbonaat. Carbonaat werkt als een buffer in water en is daarom een belangrijk bestanddeel. Wanneer calcium en carbonaat met elkaar reageren, wordt er een hechte substantie gevormd, die kalk genoemd wordt. Deze kalk zorgt voor de witte aanslag in badkamers en douches en wordt kalkaanslag genoemd. Het kan verwijderd worden door middel van een speciaal schoonmaakmiddel.

Meer informatie over waterverontreinigingen

Zie ook onze uitgebreide Waterbegrippenlijst of ga terug naar het water FAQ overzicht

Als u nog meer vragen heeft, kunt u altijd met ons contact opnemen

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2017 Lenntech B.V. All rights reserved