Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Schadelijke stoffen - zware metalen

Zware metalen

Zware metalen komen in de natuur voor, ze hebben dan een dichtheid groter dan 6 g/cm3. De soorten die het meest voorkomen in de natuur zijn; kwik, lood, cadmium, chroom, koper, arseen, nikkel, kobalt en magnesium. De meest toxische van deze stoffen zijn lood, cadmium en kwik.

Voorkomen en gebruik

Zware metalen komen voor in water, lucht en bodem. Net als alle andere mineralen, komen zware metalen ook voor in gesteente, als natuurlijke reserves. Deze worden gevormd door exploitatie van bodemlagen, erosie, wateronttrekking of vulkaanuitbarstingen.

Veel zware metalen spelen een rol in de vitale lichaamsfuncties van levende organismen. Koper en zink zijn bijvoorbeeld onderdeel van specifieke enzymen van planten en dieren. De bodem- en waterverontreinigende zware metalen chroom en nikkel vormen een essentieel onderdeel van dierlijke voeding. Wanneer echter teveel zware metalen in het voedsel aanwezig zijn, heeft dat een toxische werking op organismen, waaronder de mens.

Emissiebronnen

In de milieuwetenschappen wordt meestal vooral aandacht geschonken aan zware metalen die door de industrie worden geloosd, zoals cadmium, chroom, kwik, koper, nikkel en zink. Verontreinigingen worden veroorzaakt door mijnen, afvalstorten, en lozingen van industrieel afvalwater. Sommige zware metalen worden ook in de landbouw toegepast, bijvoorbeeld cadmium als bestanddeel van varkensvoeder (dit is nu echter verboden), en koperzout als bestanddeel van pesticiden. Ten slotte zijn zware metalen vaak het essentiële bestanddeel van biociden.

Verontreiniging van de bodem met zware metalen is een ernstige zaak, omdat reiniging vaak een moeilijk en kostbaar proces is. Bovendien kunnen de metalen uitlogen naar het grondwater, en daardoor ook in oppervlaktewater terechtkomen. Vervolgens kunnen verontreinigingen zich enorm snel verspreiden.

Toxiciteit

De toxiciteit van zware metalen hoeft niet meer te worden aangetoond. Van kwik is deze bijvoorbeeld al bekend sinds de oudheid. Meestal worden de toxische effecten van zware metalen gerelateerd aan het zenuwstelsel, het bloed en het beenmerg. Zware metalen zijn over het algemeen carcinogeen. Wanneer zware metalen ophopen in voedselketens (algen, vissen, beren, etc.), loopt de aanvankelijke lage toxiciteit snel op per opeenvolgende schakel.

De rol van planten

Het reinigen van een met zware metalen verontreinigde bodem is vaak erg duur. Het gebruik van planten voor zogenaamde phytoremediatie biedt perspectieven. Dit is een milieuvriendelijke, recreationeel verantwoorde reinigingstechniek, die volledig is gebaseerd op zonne-energie. De mogelijkheden voor toepassing van phytoremediatie zijn erg afhankelijk van de milieuomstandigheden op een site. De techniek kan alleen worden gebruikt voor bodems met een lichte tot matige verontreiniging.

Voor de reiniging gebruikt men planten die vrij grote hoeveelheden zware metalen kunnen opnemen, zonder dat een toxisch effect optreedt. Na de opname van metalen worden de planten geoogst, en vervolgens verbrand (<10% zware metalen in de as) of gestort. Het proces kan worden herhaald tot de concentraties zware metalen gedaald zijn tot wettelijk aanvaardbare niveaus. Phytoremediatie wordt nu al gebruikt voor koper, nikkel en zink verontreinigingen, en planten die chroom of lood opnemen worden nog onderzocht.

Bron: World Water and Environmental Engineering, nr. van januari 2003

Klik op een van onderstaande links voor meer informatie over zware metalen of behandelingswijzen.

Zware metalen

Behandelingswijzen

Overzichtstabel

Kwik Zilver Lood Koper Zink Nikkel Chroom Cadmium Kobalt Vanadium
Chloor

Verbetert de eliminatie van de zware metalen

Coagulatie * *** *** *** ** ** - - *
Zandfiltratie *** *** *** *** *** - *** -
Ionenwisseling ** ** *** ** ** *** *** ** **
Aktief kool *** *** ** ** ** ** ** ** ** **

- : geen effect
* : weinig effect
** : voldoende zuivering volgens normen
*** : uitstekende oplossing

Bron : Degrémont Sixth Edition

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved