Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Voorvoegsels tabel

Menu voor conversie eenheden

Factor

Naam

Symbool

Factor

Naam

Symbool

101

deca

da

10-1

deci

d

102

hecto

h

10-2

centi

c

103

kilo

k

10-3

mili

m

106

mega

M

10-6

micro

μ

109

giga

G

10-9

nano

n

1012

tera

T

10-12

pico

p

1015

peta

P

10-15

femto

f

1018

exa

E

10-18

atto

aOver Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved